Jak wygląda refundacja okularów przez pracodawcę? Art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy mówi, że pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, natomiast koszty podejmowanych działań w tym zakresie nie mogą obciążać pracowników.

Dofinansowanie do okularów

Kwestia przyznawania pracownikom świadczeń przez pracodawcę w zakresie refundacji okularów korekcyjnych została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Rozporządzenie to nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korekcyjnych przez pracowników, pracodawca jest zobowiązany zapewnić je im, o ile pracownicy wykonują swoją pracę przez połowę dobowego wymiaru czasu. Oznacza to, że refundacja należy się osobom zatrudnionym nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile pracują one minimum 4 godziny dziennie przed ekranem komputera.

Kiedy należy się dofinansowanie do okularów?

Warto podkreślić, że podstawą do refundacji okularów jest orzeczenie lekarza okulisty, które wydane jest w ramach badań Medycyny Pracy. Nie stanowi podstawy do refundacji zalecenie okulisty wydane np. w ramach prywatnej wizyty.

Obecnie ceny oprawek i szkieł mogą być mocno zróżnicowane. Czy zatem pracodawca zobowiązany jest pokryć całkowity koszt wyposażenia pracownika w okulary, nawet kiedy są one bardzo kosztowne? Rozporządzenie nie reguluje wysokości do jakiej pracodawca jest zobowiązany zwrócić koszty. W praktyce często pracodawca pokrywa koszt wytworzenia szkieł korekcyjnych, natomiast refundację oprawek może ograniczyć do średniej rynkowej ceny oprawek. Niejednokrotnie firmy opracowują swój własny limit kwoty refundacji określany w np. w regulaminie pracy.

Ile wynosi dofinansowanie do okularów z NFZ?

Dofinansowanie do okularów z NFZ dotyczy tylko i wyłącznie szkieł podstawowych, czyli nie obejmie dodatkowych powłok, np. antyrefleksyjnej. Koszt oprawek oraz robocizny optyka także nie jest refundowany w ramach świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość dofinansowania z NFZ regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dla dorosłych kwota dofinansowania wynosi 17,50 zł za jedno szkło przy szkłach sferycznych z wadą do +/- 6 dioptrii, a dla wady powyżej 6 dioptrii będzie to kwota 35 zł za jedno szkło.

Dofinansowanie do okularów - co ile lat?

W myśl przepisów o dofinansowanie do okularów w ramach środków NFZ osoba dorosła może się ubiegać z częstotliwością badań okresowych w ramach medycyny pracy. Wyjątkiem jest pogorszenie się wzroku pracownika w okresie pomiędzy badaniami okresowymi. O dofinansowanie do okularów w ramach NFZ można się ubiegać co 2 lata. W przypadku dofinansowania do okularów dla dzieci o taką refundację można się ubiegać raz na rok.

Refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę

Zgodnie z art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy pracodawca zobligowany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Warto podkreślić, że koszt zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy stanowi koszt uzyskania przychodu, ponieważ pracodawca podejmuje takie działania w ramach nałożonych na niego ustawowych obowiązków przestrzegania przepisów BHP. Nie jest też przy tym istotne czy faktura została wystawiona na pracownika, czy też na pracodawcę.

Refundacja soczewek kontaktowych

W pewnych sytuacjach lekarz w wyniku badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, może zalecić przy pracy z ekranem monitora stosowanie soczewek kontaktowych zamiast okularów.

Taka sytuacja dotyczy przede wszystkim wad wzorku, których korekcja nie jest możliwa za pomocą okularów, a więc w momencie, gdy:

  • Różnica wady wzroku pomiędzy jednym okiem, a drugim jest większa niż 4 dioptrie (wada w jednym oku jest duża, a w drugim mała lub nie ma jej wcale)
  • Pracownik cierpi na duży astygmatyzm.